image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2024

Uỷ ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2024:
1. Mục đích
a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là cơ sở chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành thắng lợi chủ đề năm và các Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của quận.
b) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ trong việc triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn quận. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước.
c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông trên địa bàn quận, hệ thống thông tin cơ sở trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính.
d) Phát huy vai trò giám sát và tham gia của các cơ quan báo chí, truyền thông trong phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến phản ánh, đánh giá về việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.
2. Yêu cầu
a) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trong đó tập trung vào các nội dung: chủ đề năm 2024 của quận “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số”; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Uỷ ban nhân dân quận về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Dương Kinh.
b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận.
c) Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
d) Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác; các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, hiệu quả, bám sát Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Uỷ ban nhân dân quận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2024 và đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra.
đ) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo việc tuyên truyền đầy đủ các nội dung cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính.
3. Nội dung tuyên truyền
a) Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính:
- Tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 76/NQCP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và các văn bản có liên quan.
- Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, như: Chương trình hành động số 49- 3 CTr/TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 4791/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2024.
- Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quận uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận, như: Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Uỷ ban nhân dân quận về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2021 - 2025; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Uỷ ban nhân dân quận về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn quận Dương Kinh; Kế hoạch số 139/KHUBND ngày 28/7/2022 của Uỷ ban nhân dân quận về phát động phong trào thi đua thực hiện chương trình chuyển đổi số quận Dương Kinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
b) Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
c) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thành phố, của quận; tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021-2025); Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Uỷ ban nhân dân quận về việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2021 - 2025.
d) Tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu của cải cách hành chính trong việc góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quận.
đ) Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024; chú trọng tuyên truyền các giải pháp để nâng cao các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
e) Tuyên truyền biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến, hình thức quản lý có hiệu quả trong cải cách hành chính; về tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính. Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị có thái độ, hành vi tiêu cực, sách nhiễu trong thi hành công vụ, giải quyết thủ tục hành chính.
g) Tuyên truyền về một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện cải cách hành chính năm 2024 theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của Uỷ ban nhân dân quận về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh năm 2024. Tuyên truyền, phổ biến công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
h) Đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 gắn với tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước quận Dương Kinh giai đoạn 2021-2025.
i) Tuyên truyền về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành hành chính: hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan đơn vị, địa phương được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ...
k) Tuyên truyền, thông tin, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thủ tục hành chính; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với công dân, tổ chức.
l) Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan nhà nước quận, phường và triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận (nếu có).
4. Hình thức tuyên truyền
a) Đăng thông tin tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước quận Kinh năm 2024 trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, Đài phát thanh, truyền hình,…).
b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp, tập huấn tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với từng nhóm đối tượng; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính qua các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; các hình thức sinh hoạt đoàn thể, khu dân cư. Tuyên truyền qua việc biên soạn tài liệu, phát hành tờ gấp truyền thông liên quan đến cải cách hành chính
c) Đăng thông tin cải cách hành chính trên Cổng thông tin điện tử quận và Công thông tin điện tử của các phường.
d) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên mạng Internet, chủ động thiết lập tài khoản trên các mạng xã hội như facebook, zalo… để thường xuyên đăng tải những thông tin mới về chính sách pháp luật, quy định hành chính, chủ trương mới của Nhà nước hoặc địa phương để người dân, doanh
nghiệp kịp thời tiếp cận và thực hiện.
đ) Tổ chức hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về cải cách hành chính thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu trên trục đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, các khu vực tập trung đông dân cư tại quận, phường.
e) Tham gia cuộc thi tuyên truyền tìm hiểu công tác cải cách hành chính của thành phố.
5. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tại Danh mục nhiệm vụ cụ thể (kèm theo Kế hoạch) tập trung triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao chủ trì.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0