image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của thành phố và quận

    Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” và chủ đề năm 2024 của quận “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

    1. Tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận giao; phát hiện các vướng mắc, bất cập, hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện để có hình thức thi đua phù hợp, hiệu quả. Triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng, tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức đoàn thể. Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào các phong trào thi đua nhằm đem lại kết quả và thành tựu, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

    2. Triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

    3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 2 thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và các phong trào thi đua của thành phố, của quận phát động, lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của quận, thành phố và đất nước trong năm 2024.

    4. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết 156/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của quận năm 2024 và chủ đề hành động năm 2024 của quận “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số”; bám sát tình hình thực tế và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới, quyết liệt, chủ động, linh hoạt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 5 năm (2021 - 2025); theo đó, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024.

         5. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, nắm bắt thực tiễn để phát động phong trào thi đua, quan tâm đúng mức đến bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng dựa trên kết quả thực chất của phong trào thi đua, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giải quyết kịp thời việc xét, đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ; khen thưởng kháng chiến tồn đọng... Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình phải đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng đối tượng người trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, đặc biệt là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tài năng trẻ, các mô hình, điển hình về phát triển sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực khó; biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả trong công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập, gương “Người tốt, việc tốt”, dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, Nhân dân; đồng thời, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, không tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

    6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các cơ quan tuyên truyền tăng thời lượng tuyên truyền các phong trào thi đua, yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo động lực phát triển, lan tỏa trong toàn quận.

    7. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố và quận phát động; đổi mới nội dung, hình thức biểu dương, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả của các phong trào thi đua làm thước đo, dựa trên công trạng, thành tích đạt được đề xét khen thưởng, thành tích tới đâu khen thưởng tới đó; tiếp tục quan tâm khen thưởng hướng về cơ sở, tập trung cho những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động.

    8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ, phòng Văn hoá và Thông tin quận, Cổng thông tin điện tử quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội… của quận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cấp, ngành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

    9. Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng quận) chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận; các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, thường xuyên báo cáo UBND quận kết quả thực hiện./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0