image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Chỉ thị về tăng cường thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

    Để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

    1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thi số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường và là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn.

    2. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường:

    - Xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phải gương mẫu, đi đầu trong việc vận động gia đình, người thân và Nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    - Thường xuyên rà soát các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ và đề xuất, sửa đổi những tồn tại, bất cập.

    - Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác tham mưu, triển khai các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như: đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đầu tư công…, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    - Thực hiện nghiêm quy định về mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công; khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; trong Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu và quản lý, sử dụng vốn đầu tư cũng như kinh phí chi thường xuyên bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không lãng phí.

    3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của cơ quan, đơn vị; đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả, sản phẩm đầu ra và bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình, dự án đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

    - Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, giảm thiểu thất thoát, lãng phí, tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đầu tư công …; nêu cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, lãng phí tài chính, ngân sách, tài sản công. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

    - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực; nơi có nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí.

    4. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng như của Nhân dân. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

    Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0