image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND quận Dương Kinh khóa III (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

        Thường trực HĐND quận ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 cùa HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026:

        1. Mục đích: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chi tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách dịa phương năm 2024; quyết định Kế hoạch đầu tư cóng của quặn năm 2024; thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND quận khóa III; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026; chất vấn, thảo luận và quyết dịnh các vấn đề quan trọng khác theo quy dịnh của pháp luật.

        2. Yêu cầu: Thường trực HĐND quận, UBND quận, UBMTTQ Việt Nam quận, các Ban HĐND quận và các ngành hữu quan chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp; tích cực, chủ động chuẩn bị các vãn bản thuộc thẩm quyền dược giao phục vụ kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thủ tục luật định và tiến độ thời gian theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ họp phải đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, đúng, đủ các nội dung, trình tự theo quy dinh của pháp luật. Bảo đảm dúng thẩm quyền quyế: định, giám sát của HĐND quận theo quy định của pháp luật. Xây dựng Kế hoạch lấy ý kiến tham gia, góp ý của cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận vào nội dung kỳ họp.

        3. Nội dung: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND quận khóa III, dự kiến họp trong 02 ngày (18 và 19/12/2023) để thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

        - Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triến kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của quận năm 2024.

        - Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bồ ngân sách địa phương năm 2024.

        - Quyết định điều chình dự toán ngân sách năm 2023.

        - Quyết định điều chỉnh, bồ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (lần 6).

        - Quyết định Ke hoạch dầu tư công của quận năm 2024.

        - Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        - Xem xét các Báo cáo:

        + Công tác của Thường trực HĐND quận, UBND quận, các Ban HĐND quận, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự quận năm 2023.

        + Báo cáo của UBND quận: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2023; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận khoá III; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện cam kết, giải quyết chất vấn của đại biểu HĐND quận tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa III; thực hiện chủ dề năm 2023 về “Giải phóng mặt bàng - Chỉnh trang đô thị - Kỷ cương hành chính”; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021 – 2025.

        + Báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận về kết quả giám sát “Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên địa bàn quận từ năm 2021 đến thời điểm giám sát”.

        + Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND quận về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND quận tại kỳ họp thứ 2, 4, 7, 9 của HĐND quận khóa III.

        - Thông báo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

        - Xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri quận tham gia vào nội dung kỳ họp.

        - Chất vấn, xem xét trà lời chất vấn.

        - Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

        - Thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo quy định./.

 

Quốc Vũ

                                                                                                               

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0