image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Phát huy vai trò dân vận khéo trong công tác tuyên truyền tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh

PHÁT HUY VAI TRÒ DÂN VẬN KHÉO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ THÔNG TIN  QUẬN DƯƠNG KINH

Trung tâm VHTT&TT quận Dương Kinh

 

     Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng rèn luyện cho cán bộ, viên chức cơ quan thấm nhuần tư tưởng của Bác, được vận dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các mô hình, các phong trào từ đó góp phần quan trọng tạo dựng sự đồng thuận trong tập thể cơ quan, đơn vị; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

     Một trong những mô hình nổi bật trong hoạt động tại cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh là hoạt động dân vận khéo gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác Tuyên truyền. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Tuyên truyền, cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh đã luôn tăng cường hoạt động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, trọng tâm hơn là phối hợp cùng UB MTTQ VN quận, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhằm đẩy mạnh, tổ chức, vận động thực hiện tuyên truyền tại các phường, các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học… với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, qua đó đã tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong toàn quận.

    Cách làm và hiệu quả

    Dân vận khéo trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo: Để thực hiện tốt mô hình này, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận đã xây dựng kế hoạch hằng năm, hằng quý, hằng tháng và kế hoạch thực hiện các đợt tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm mang tính chất nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương đồng thời nắm bắt thực tiễn xã hội, địa phương, cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

    Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị, đặc biệt là tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các hội, các phường trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền tới từng cán bộ, từng người dân trong toàn quận.

    Tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận xây dựng, ban hành các kế hoạch tổ chức các hoạt động, các hình thức tuyên truyền, thông tin cổ động trực quan và trang trí khánh tiết phục vụ các hội nghị của quận chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm của đất nước, thành phố và quận, công tác thể dục thể thao của quận.

    Tham mưu cho Ban chỉ đạo các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quận xây dựng kế hoạch tổ chức, phụ trách chuyên môn trong các hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ, dịp kỷ niệm và theo nhu cầu của địa phương và Nhân dân. Tham mưu thành lập câu lạc bộ Yêu Nhạc quận Dương Kinh, ra mắt vào ngày 05/5/2021. Quyết định thành lập ban đầu có16 thành viên, là những người có chung sở thích, đam mê văn hóa văn nghệ, đến từ các tổ dân phố, trường học, công chức phường, lao động tự do trên địa bàn quận…

    Dân vận khéo trong hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền: Hằng năm, Trung tâm ban hành các hướng dẫn các phường, các đơn vị trường học tổ chức liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, thông tin cổ động trực quan và thể dục thể thao; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, tích cực vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các đợt chào mừng các ngày lễ lớn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các phường việc trang trí tuyên truyền tại trụ sở làm việc và các tuyến đường chính; phối hợp với các đơn vị trên địa bàn và vận động nhân dân xã hội hoá các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền. Chú trọng công tác kiểm tra các hoạt động, sinh hoạt thường kỳ các câu lạc bộ yêu thích trên địa bàn các phường; quan tâm, động viên các câu lạc bộ sinh duy trì sinh hoạt đều đặn, lành mạnh; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ thơ ca, văn nghệ, thể thao. Khơi gợi, nhân rộng phát triển các câu lạc bộ, các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có yếu tố dân gian, truyền thống, góp phần xây dựng, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ các nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận, phường trên địa bàn quận, nhằm đảm bảo hoạt động sinh hoạt lành mạnh, ngăn chặn các hoạt động thâm nhập văn hóa phản động, đồi trụy, thông tin xấu, thông tin không chính thống tuyên truyền trên địa bàn quận. Ban hành hướng dẫn số 01-HD/TTVH&TT ngày 06/01/2021 hướng dẫn các phường thành lập các câu lập các câu lạc bộ trên địa bàn quận.

   Dân vận khéo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cơ quan, đơn vị: Thực hiện theo chương trình công tác năm, chỉ đạo của Quận uỷ - UBND quận; hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao; Trung tâm Văn hóa thành phố; Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, tổ chức sự hiện, hội thi, hội diễn, tổ chức, tham gia các giải đấu, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của quận và thành phố tổ chức.

    Qua triển khai, thực hiện phát huy vai trò dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh đã đạt được những kết quả như sau:

    - Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì công nghệ tuyên truyền là một phần rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận lớn trong Nhân dân. Là cầu nối, công cụ truyền tải, phổ biến, giới thiệu, quảng bá. Tuyên truyền cũng giữ vai trò chủ đạo trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo Trung tâm đã vận dụng, sáng tạo, thực hiện công tác tuyên truyền qua hình thức mạng xã hội, trang face book “vhtt Dương Kinh” phục vụ công tác thông tin của địa phương, thành phố, thời sự trong nước và quốc tế; thông tin về các hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của quận, phường.

    - Các hoạt động văn hóa văn nghệ ngày càng được chú trọng về nội dung, hình thức. Các chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng rãi từ tổ dân phố, từ các phường tới quận, các tiết mục tham gia đa phần là được chọn lọc từ các đơn vị tổ dân phố, từ các câu lạc bộ yêu thích trong nhân dân toàn quận. Các chương trình văn nghệ là điểm nhấn về sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong toàn quận, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường sự giao lưu, đoàn kết tạo không khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân, thúc đẩy nâng cao năng xuất lao động, phát triển kinh tế.

    - Công tác xây dựng các mô hình câu lạc bộ yêu thích là một trong những nhiệm vụ được đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Thời gian tới, để tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ quần chúng, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp tổ chức hoạt động cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng, đặc biệt, thực hiện tốt việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua dàn dựng các tiết mục văn nghệ quần chúng… Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ ngày càng cao của Nhân dân.

    - Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị, đặc biệt là tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các hội, các phường. Qua đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền chung như: Treo cờ Tổ quốc; tích cực tham gia các hoạt động mang tính chất tập thể, cộng đồng tại tổ dân phố, tại phường và quận, từ đó tạo không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.. phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

    - Các câu lạc bộ yêu thích phát triển ngày càng mạnh, toàn quận hiện tại có hơn 200 câu lạc bộ trên toàn quận. Các câu lạc bộ sinh hoạt đều đặn, chất lượng, sôi nổi, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của Nhân dân.

    Dân vận khéo trong huy động sức dân: Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” Lời dạy đó của Người đã được tập thể lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh vận dụng linh hoạt. Các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan Trung tâm Văn hóa quận cũng từ đó hoàn thành nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ sức dân. Trung tâm Văn hóa thường xuyên phối hợp với UBND các phường, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực xây dựng phong trào “gia đình văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” và được Nhân dân vô cùng hưởng ứng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ngày càng được nhân rộng và duy trì đều đặn. Các câu lạc bộ tham gia các giải đấu, các chương trình giao lưu đã giành được giải cao và tạo ấn tượng tốt đẹp đối với các quận, huyện bạn và thành phố như: Câu lạc bộ Bóng Chuyền hơi của Người cao tuổi quận (đạt Huy Chương Đồng - giải thi đấu Bóng Chuyền hơi Người cao tuổi Thành phố năm 2023), Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Hoa Mai, phường Tân Thành (đạt giải Nhất Hoa Phượng đỏ - Hội thi Ca Múa  Nhạc thành phố  năm 2023).

 

Anh-tin-bai

Câu lạc bộ Bóng chuyền hơi Người cao tuổi tham gia giải đấu Bóng chuyền hơi thành phố năm 2023

    Ngoài vận động phong trào trong sức dân từ các phường, tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận còn phát động phong trào từ các trường học, tạo không khí sôi nổi, các trường thi đua xây dựng phong trào, tham gia các giải đấu, hội thi, hội diễn đạt giải cao thành phố như: Trường Mầm non Hải Thành (đạt giải Nhất Hoa Phượng đỏ, Hội thi Ca - Múa - Nhạc thành ph  năm 2023). Trường Mầm non Hưng Đạo (đạt giải Nhì Hoa Phượng đỏ, Hội thi Ca - Múa - Nhạc thành phố năm 2023). Trường Mầm non Anh Dũng (đạt giải Nhất Hoa Phượng đỏ, Hội thi Ca - Múa - Nhạc thành phố năm 2023). Trường Tiểu học Hải Thành (đạt giải Nhất cuộc thi Thiếu nhi Hải Phòng tuyên truyền kể chuyện theo sách, báo trong nhiều các 2022, 2023….).

 

 

Anh-tin-bai

Câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Mai phường Tân Thành biểu diễn tại Hội diễn Ca  Múa Nhạc thành phố - Đạt giải Nhất Hoa Phượng đỏ năm 2023

    Vận động sức dân trong công tác tuyên truyền cổ động: Trước sự phát triển của xã hội thì vai trò tuyên truyền cổ động trực quan là vô cùng quan trọng. Mục tiêu là tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách sinh động nhất tới quần chúng nhân dân, một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm…

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Nhân dân Tổ dân phố Ninh Hải, phường Anh Dũng treo Quốc kỳ, Đảng kỳ chào mừng các dịp lễ lớn trong tháng 8,9 năm 2023

    Bên cạnh các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động, trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phát thanh…..); tuyên truyền qua các hoạt động tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ, các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ yêu thích, sáng tác văn, thơ, sáng tác ca khúc mới; tuyên truyền qua các hoạt động thể dục thể thao trên toàn quận.  Trung tâm Văn hóa quận vẫn chú trọng hình thức tuyên truyền truyền thống như sử dụng các tranh cổ động, cờ trang trí. Các hình thức được lãnh đạo Trung tâm Văn hóa quận huy động sức dân nhiều nhất là các hình thức trực quan như Hồng kỳ, Quốc kỳ, Đảng kỳ, các loại cờ trang trí khác và được Nhân dân vô cùng ủng hộ, cùng chung sức, chung lòng nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của toàn quận và thành phố. Trong các năm gần đây lượng Quốc kỳ, Đảng kỳ được Nhân dân chủ động treo tại các tuyến đường và nhà dân trong từng tổ dân phố đạt hơn 80%, trong 2 đợt tuyên truyền trong năm 2023, tổng số lượng cờ được Nhân dân treo trên các tuyến đường là hơn 3500 cờ.

    Lời kết

    Với hiệu quả phát huy vai trò dân vận khéo trong thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin quận Dương Kinh trong thời gian qua cho thấy nhờ phát huy vai trò dân vận đã tạo ra sự đồng thuận trong cán bộ, viên chức, đảng viên và toàn thể Nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, công tác tuyên tuyền tại quận Dương Kinh ngày càng khởi sắc, các hoạt động phong trào ngày càng phát triển mạnh về số lượng và nâng cao về chất lượng, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao, Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hăng say sản xuất, phát triển kinh tế qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của Nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Công tác dân vận chỉ phát huy vai trò thực sự khi huy động được mọi tầng lớp nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị tích cực tham gia, biết phát huy sức mạnh nội lực của Nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương là góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc./.

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0