image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và Chuyển đổi số” và của quận về “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số”

     UUBND quậ Dương Kinh ban hành kế hoạch thực hiện Chủ đề năm 2024 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và Chuyển đổi số” và của quận về “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số” với các nội dung

     1. Mục đích 

     Triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đã đề ra. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố và của quận; cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, chủ trương về chủ đề năm 2024 của thành phố về “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và Chuyển đổi số” và của quận về “Giải phóng mặt bằng - Chỉnh trang đô thị - Chuyển đổi số” bằng các nội dung, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của quận. Phát huy đồng bộ, toàn diện các tiềm năng, lợi thế của quận, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng quận phát triển bền vững.  

     2. Yêu cầu 

     Việc triển khai Kế hoạch phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, tiến độ thực hiện từng công việc cụ thể. Bám sát chỉ đạo của thành phố và tình hình, yêu cầu thực tế của quận, các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo khoa học, khả thi, tạo điều kiện để các cấp ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức gắn với việc thường xuyên kiểm tra hiệu quả công việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chủ đề năm 2024. Tập trung sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, các đơn vị; tăng cường giám sát của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi chủ đề năm của thành phố và của quận năm 2024. 

     3. Nhiệm vụ

     - Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị: Thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, sát thực: nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển quy hoạch, quản lý đô thị quận. Lập kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy hoạch quận tỷ lệ 1/2000 phù hợp, thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố mới được chính phủ phê duyệt. Từng bước phê duyệt bổ sung các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho tổ chức, doanh nghiệp. Công khai thông tin kinh tế - xã hội, các quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất quận để làm cơ sở thu hút đầu tư chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị bảo đảm sự phát triển đồng bộ trên địa bàn. Đề xuất thành phố đặt tên đường, phố đủ tiêu chí; tiến hành xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phù hợp với sự phát triển của quận; đề xuất cải tạo hệ thống thoát nước, vỉa hè đường, điện chiếu sáng cho một số tuyến đường trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền về chính sách, quy định của pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng…

     -  Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về đất đai và các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị

     - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, tiền công, việc làm trên địa bàn. Phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.060 lượt lao động trở lên. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; thường xuyên chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2024 trên địa bàn quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025; Số hộ cận nghèo: tỷ lệ 0,93%. …     

      - Tăng cường thực hiện chuyển đổi số

     Phát triển Chính quyền số: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ quận đến phường. 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa. Hoàn thành số hóa dữ liệu lịch sử. 70% hồ sơ công việc tại cấp quận và 50% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 90% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

     Phát triển Kinh tế số:  Phấn đấu kinh tế số chiếm 25% giá trị sản xuất của quận. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15% trở lên. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 10%. 100% các sản phẩm tiềm năng của các địa phương được đăng ký, giao dịch trên các sàn giao dịch điện tử (postmart.vn và voso.vn). 

    Phát triển Xã hội số: Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 90% hộ gia đình, 100% các phường. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G;  Phấn đấu phổ cập điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho tối thiểu 35% người dân sống và làm việc trên trên địa bàn quận. 

     Các nhiệm vụ trọng tâm Chuyển đổi số năm 2024: Tiếp tục nâng cấp, bổ sung tính năng phòng họp số di động của Quận ủy, HĐND&UBND quận. Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hệ thống xơ sở dữ liệu dùng chung tại quận và khai trương hệ thống DSS quận. Triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh tại 03 phường. Nâng cấp cơ sở vật chất tại bộ phận Một cửa của quận và phường. Triển khai các tuyến phố, khu vực chợ trung tâm các phường mô hình “Tuyến phố, chợ không dùng tiền mặt”; gắn mã QR-Code các điểm di tích trên địa bàn quận. 

     4. UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./

Quốc Vũ

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0