image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa thuộc tổ dân phố Phúc Hải 5, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh

Ủy ban nhân dân quận Dương  Kinh ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa thuộc Tổ dân phố Phúc Hải 5, phường Đa Phúc , quận Dương Kinh

1. Mục đích: Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải phóng mặt bằng. 

2. Yêu cầu: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách pháp luật về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đối tượng bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận để người có đất và tài sản trên đất thu hồi chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện thu hồi đất, khảo sát thực tế, thống kê, kiểm đếm, xác định rõ nguồn gốc đất và các tài sản, vật kiến trúc khác trên đất để làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. 

3. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng vườn hoa thuộc Tổ dân phố Phúc Hải 5, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh. 

4. Diện tích, vị trí thu hồi, tiến độ thu hồi đất: 

- Diện tích thu hồi: 7.326,0 m2 . 

- Vị trí thu hồi: xác định theo Trích lục địa chính số 1045/2024-TL tỷ lệ 1/500 do Trung tâm kỹ thuật - dữ liệu, thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 11/4/2024. 

- Tiến độ thu hồi đất: Theo tiến độ thực hiện dự án. 

5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Thực hiện ngay sau khi họp, triển khai Thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi (các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi thu hồi sau đây gọi là: người có đất thu hồi) và theo tiến độ thực hiện Dự án. 

6. Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư: Triển khai thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Ủy ban nhân dân quận phê duyệt (nếu có). 

7. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận, cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê các tài sản khác gắn liền với đất. Phải chấp hành quyết định thu hồi đất khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai. Có nghĩa vụ nộp Giấy chứng nhận đã cấp cho Ủy ban nhân dân phường Đa Phúc trước khi được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật đất đai./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0