image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Dương Kinh tổ chức Hội nghi đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023​ ​


       Ngày 31/7/2023,  Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Dương Kinh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; đồng chí Nguyễn Trí Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận chủ trì hội nghị; đồng chí Vũ Hữu Huy - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố cùng dự

 

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Trí Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận chủ trì hội nghị

 

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận duy trì họp 01 quý/lần; phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, Ban Giảm nghèo các phường thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đảng ủy, UBND các phường xác định vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện kênh vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tạo điều kiện cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh để NHCSXH hoàn thành tốt hoạt động tại điểm giao dịch. Tham mưu UBND quận chuyển bổ sung 600 triệu đồng nguồn ngân sách ủy thác sang NHCSXH, đạt 60% kế hoạch giao; thực hiện giao, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các chương trình đúng quy định. Chỉ đạo NHCSXH phối hợp với các cấp hội, Tổ TK&VV, Tổ dân phố triển khai họp bình xét công khai dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng, thực hiện tốt công tác cho vay, huy động vốn theo kế hoạch, tạo điều kiện để Chi nhánh thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ, nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, giải ngân kịp thời. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với NHCSXH thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm làm cơ sở kịp thời hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách; rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

         Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Đại diện quận, 6 tháng đầu năm 2023 các thành viên Ban Đại diện quận đã triển khai thực hiện kiểm tra được 03 lượt phường/10 lượt tổ TK&VV/50 lượt hộ vay, hoàn thành 100% kế hoạch. Kiểm tra của thành viên Ban Đại diện là Chủ tịch UBND phường thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch; 6 tháng kiểm tra được 12 lượt phường, 12 lượt hội, đoàn thể, 12 lượt tổ dân phố, 12 lượt tổ TK&VV với tổng số 60 lượt khách hàng vay vốn, đạt 100% kế hoạch.

anh tin bai

Đ/c Vũ Hữu Huy - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố báo cáo

           Tổng nguồn vốn cho vay đạt 124.287 triệu đồng, tăng 9.089 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 7,9%. Trong đó Nguồn vốn Trung ương 106.971 triệu đồng chiếm tỷ trọng 86,1%; Nguồn vốn địa phương 17.316 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 13,9%, trong đó nguồn vốn địa phương từ ngân sách quận 3.130 triệu đồng. Huy động vốn: Nguồn tiền gửi tiết kiệm đạt 14.073 triệu đồng, tăng 1.616 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 13%. Trong đó Huy động tiết kiệm dân cư đạt 9.678 triệu đồng, tăng 565 triệu đồng; Nhận tiền gửi từ tổ viên Tổ TK&VV đạt 67/67 tổ tiết kiệm vay vốn, với số tiền 4.395 triệu đồng, tăng1.051 triệu đồng. Doanh số cho vay ̉6 tháng 25.295 triệu đồng. Doanh số thu nợ 6 tháng 17.193 triệu đồng. Tổng dư nợ đạt 123.273 triệu đồng/ 2.331 hộ, tăng 8.102 triệu đồng, so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng 7%. Trong đó dư nợ từng chương trình cho vay: Hộ nghèo dư nợ 340 triệu đồng/10 hộ vay, chiếm tỷ trọng 0,3%; hộ cận nghèo dư nợ 49.747 triệu đồng/1.025 hộ vay, chiếm tỷ trọng 40,3%; hộ MTN dư nợ 19.103 triệu đồng/368 hộ vay, chiếm tỷ trọng 15.5%; học sinh sinh viên dư nợ 5.636 triệu đồng/145 hộ vay, chiếm tỷ trọng 4,6%. GQVL dư nợ 45.298 triệu đồng/ 768 hộ vay, chiếm tỷ trọng 36,7%. Nhà ở xã hội-NĐ 100 dư nợ 2.919 triệu đồng/ 09 hộ vay, chiếm tỷ trọng 2,4%. Hộ nghèo về nhà ở - NQ52 dư nợ 110 triệu đồng/4 hộ, chiếm tỷ trọng 0,1%. Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập... 120 triệu đồng/02 khách hàng, chiếm tỷ trọng 0,1%. Đến 30/6/2023, nợ quá hạn 19,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ, giảm 14,5 triệu đồng so với với 31/12/2022. Nợ khoanh 30 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội đạt 123.066 triệu đồng/2.200 hộ/67 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), chiếm 99,8%/tổng dư nợ trên địa bàn quận, tăng 8.155 triệu đồng so với 31/12/2022, tỷ lệ tăng là 7,1%. Nợ quá hạn đến 30/6/2023 là 19,8 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,016%/tổng dư nợ ủy thác, giảm 14,5 triệu so với 31/12/2022. Thực hiện khoanh nợ 01 hộ vay/10 triệu đồng. Đến ngày 30/6/2023 NHCSXH đã phối hợp với các Hội, đoàn thể, Tổ TK&VV thực hiện thu tiền gửi thông qua 67/67 tổ TK&VV tổng số tiền 4.395 triệu đồng. (Trong đó: Hội Nông dân 1.136 triệu đồng; Hội Phụ nữ 2.061 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh 51 triệu đồng và Đoàn thanh niên 347 triệu đồng). Đánh giá chất lượng hoạt động tổ TK&VV: với tổng số 67 tổ, trong đó 65 tổ xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 97%; 02 tổ xếp loại khá, tỷ lệ 3%; Không có tổ xếp loại trung bình và yếu.

       6 tháng cuối năm 2023, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH quận tập trung tranh thủ mọi nguồn lực để tăng trưởng nguồn vốn cho vay phục vụ tốt nhất nhu cầu vay vốn của nhân dân, trong đó tích cực tham mưu cho UBND, HĐND quận tiếp tục quan tâm bổ sung 400 triệu đồng nguồn vốn ủy thác, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được trung ương giao năm 2023, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để cho vay quay vòng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng, đúng đối tượng sản xuất; cho vay đi đôi với hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất cho người vay, mang lại lợi ích về kinh tế, xã hội cho nhân dân. Đặc biệt, tập trung thực hiện tốt cho vay vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Phối hợp với các cấp, ngành liên quan thường xuyên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm làm cơ sở kịp thời hỗ trợ vay vốn tín dụng chính sách. Rà soát hồ sơ các món vay đủ điều kiện xử lý nợ rủi ro theo Quyết định 62/2021/QĐ-HĐQT ngày 27/9/2021 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH, hoàn thiện thủ tục và trình xử lý nợ bị rủi ro theo quy định. Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV, vận động các tổ chức, cơ quan mở tài khoản tiền gửi tại NHCSXH, đồng thời gửi các khoản tiền nhàn rỗi, các quỹ vào NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước. Động viên nhân dân gửi tiền tiết kiệm dân cư hoàn thành kế hoạch giao. Tích cực thông tin, truyền thông về các chính sách tín dụng ưu đãi, gương người tốt, việc tốt, hiệu quả của đồng vốn tín dụng chính sách đối với sự phát triển kinh tế của người dân và đối với mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quận./.

Quốc Vũ

                                                                                          

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 374
  • Trong tuần: 4 000
  • Tất cả: 158229