image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Quận Dương Kinh triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024

     Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố; UBND quận Dương Kinh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) trên địa bàn quận Dương Kinh năm 2024:

     1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ cấp thành phố tới cơ sở; tích cực, chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của địa phương trong năm 2024 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành sớm nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP với tinh thần năm 2024 là “Hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”. Xác định việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo phương châm dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Đẩy mạnh các tiện ích phục vụ phát triển công dân số, tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân gắn chíp, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình triển khai phải thực hiện một cách bài bản, đúng quy định, thực chất, hiệu quả, tránh chồng chéo, đầu tư dàn trải, lãng phí, đặc biệt là trá hình thức; đảm bảo mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại địa phương. 

     2. Nhiệm vụ:

     - Nhiệm vụ chung của các phòng, đơn vị chức năng và UBND phường: Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và Bộ, ban, ngành chủ quản để kịp thời tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả theo đúng lộ trình và nhiệm vụ đề ra. Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP trong năm 2024, hoàn thành trong tháng 02/2024. Tập trung và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của Đề án 06/CP đến mọi tầng lớp nhân dân, truyền cảm hứng tạo động lực cho người dân vào quá trình chuyển đổi số; huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức là những tuyên truyền viên trong việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức tham gia thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư. Tập trung đồng bộ các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện 43 mô hình điểm theo Kế hoạch phối hợp số 62/KHPH-TCĐA06/CPTWBCĐĐA06/CPHP ngày 28/6/2023 giữa tổ công tác triển khai Đề án 06/CP Trung ương và Ban chỉ đạo Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng về Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP Thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 62) d. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến nhằm tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định. Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doang nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg 3 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thúc đẩy cung cấp các tiện ích, dịch vụ cho người dân trên ứng dụng VNeID như ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, Bảo hiểm Xã hội, Giấy phép lái xe. Duy trì bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống giải quyết TTHC thành phố phục vụ việc xác thực thông tin công dân qua CSDLQG về DC theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. 

     - Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể :

     + Nhóm tham mưu, chỉ đạo, triển khai: Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Bố trí kinh phí năm 2024 để triển khai đảm bảo hiệu quả, đồng bộ

     + Nhóm dịch vụ công, giải quyết TTHC: Rà soát, thống kê lựa chọn 25 TTHC có lượng hồ sơ giao dịch phát sinh nhiều, đưa ra giải pháp, biện pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của quận. Chỉ đạo lực lượng Công an quận, Công an phường phối hợp chặt chẽ với đơn vị Bưu điện trên địa bàn triển khai hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đánh giá các dữ liệu nào có, dữ liệu nào chưa có và đề xuất sử dụng đối với từng TTHC của quận. Căn cứ quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ, đề xuất, báo cáo UBND quận kiến nghị, đề xuất UBND thành phố, Bộ, Ban ngành Trung ương xem xét cắt giảm các giấy tờ đối với các TTHC. Rà soát từng dịch vụ công, thực hiện tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư. Thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống thông tin giải quyết TTHC của quận với CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp. Đẩy mạnh vận hành, khai thác Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) của quận bảo đảm tiến tới mở rộng đến cấp phường đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo điều hành của UBND quận và các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025. Thực hiện việc kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công. 

     + Nhóm phát triển kinh tế, xã hội: Chỉ đạo Ban chỉ đạo Đề án 06/CP quận, phường, tổ công tác triển khai Đề án 06/CP tổ dân phố (Tổ Đề án 06/CP cộng đồng) tổ chức tuyên truyền về sản phẩm cho vay tín chấp không tài sản bảo đảm của các Tổ chức tài chính, ngân hàng. Thúc đẩy việc mở tài khoản an sinh xã hội cho công dân được hưởng chính sách an sinh xã hội chưa có tài khoản. Thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội. Triển khai giải pháp chi trả an sinh xã hội qua ứng dụng VNeID. Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

     + Nhóm phát triển công dân số: Tổ chức triển khai Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27/11/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024; Trong đó, thực hiện hiệu quả công tác cấp Căn cước cho công dân dưới 14 tuổi theo quy định. Rà soát, đánh giá và phát triển việc phủ sóng viễn thông trên toàn địa bàn để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng, không ai bị bỏ lại phía sau. Triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn quận Dương Kinh. Tổ chức, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân sử dụng thông tin Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đẩy mạnh việc triển khai Học bạ điện tử, số hóa điểm điện tử có hiệu quả trên địa bàn quận Dương Kinh. Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID. Phối hợp cung cấp, triển khai các tiện ích phục vụ quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo, tạm vắng, dịch vụ công trực tuyến.

     + Nhóm xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung: Chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06/CP cấp phường thực hiện thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật, làm sạch các dữ liệu đảm bảo thông tin công dân luôn “đúng, đủ, sạch, sống” theo hướng dẫn của các bộ, cơ quan. Thúc đẩy số hóa dữ liệu gốc như dữ liệu hộ tịch, đất đai, dữ liệu lao động việc làm, dữ liệu an sinh xã hội. Nghiên cứu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung quận Dương Kinh. 

     + Nhóm đảm bảo hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin: Rà soát đề xuất danh mục, khái toán đầu tư, ưu tiên theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Đề xuất kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách địa phương; đề xuất Bộ Tài chính bố trí kinh phí và triển khai được phê duyệt. Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin mạng cho nhân sự chuyên trách, phụ trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin theo kế hoạch, chỉ tiêu của thành phố và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an. Tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh, an toàn Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính quận; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy định về an ninh, an toàn của Hệ thống.

     + Nhóm công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kết quả thực hiện Đề án 06/CP, nhất là các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng; nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về tính năng, tiện ích của định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNeID đối với người dân, doanh nghiệp./.

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0