image banner
TIN MỚI
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

 

 image advertisement

 

   

Kế hoach Chuyển đổi số quận Dương Kinh năm 2024

Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch chuyển đổi số quận Dương Kinh năm 2024:

1. Mục đích: Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2024; Kế hoạch số 34- KH/QU ngày 08/3/2024 của Quận ủy Dương Kinh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 19/7/2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn quận Dương Kinh giai đoạn 2021-2025. - Phát huy lợi thế, thế mạnh để tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp triển khai thực chất và hiệu quả chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

2. Yêu cầu: Xây dựng Kế hoạch phải cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn, nguồn lực, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị song phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt với chính quyền điện tử, chính quyền số của thành phố và Trung ương. Bám sát các chỉ tiêu, nội dung của Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 19/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số cụ thể trong năm 2024. Xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện và đôn đốc, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tạo sự chuyển biến thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của các ngành, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

3. Mục tiêu. 

a) Phát triển Chính quyền số: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. 100% hồ sơ công việc cấp quận và phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

b) Phát triển Kinh tế số: Phấn đấu Kinh tế số chiếm 25% giá trị sản xuất của quận. 

c) Phát triển Xã hội số: Phối hợp với các sở, ngành thành phố và đơn vị viễn thông triển khai hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 85% đối với hộ gia đình, 100% phường. Phối hợp với các sở, ngành thành phố và đơn vị viễn thông triển khai Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G; Phấn đấu phổ cập điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, cung cấp danh tính số trên nền tảng di động cho tối thiểu 35% người dân sống và làm việc trên trên địa bàn quận. 

4. Các nhóm nhiệm vụ thực hiện Chuyển đổi số:

a) Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

b) Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc chuyển đổi số và xây dựng kế hoạch triển khai.

c) Hạ tầng số.

d) Dữ liệu số, nền tảng số.

e) Nhân lực số.

g) Chính quyền số.

h) Kinh tế số.

i) Xã hội số.

k) Bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

l) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc.

m) Công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết.

5. Các giải pháp thực hiện;

a) Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

b) Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

c) Tăng cường hợp tác về chuyển đổi số.

d) Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin./.

Quốc Vũ

1 2 3 4 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0